Sunday, October 31, 2010

First Day in Taipei

    jo-ma and tsui-yun


chang kai shek memorial, taipei

i heart jo-ma 

shiow-ju, zhun-ping, guo-nan and friend 


No comments: